REGULAMIN ZAKUPÓW W SHOEFRESH.PL z dnia 31.01.2016r

Niniejszy regulamin określa warunki zawierania Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.shoefresh.pl (zwanego w dalszej części Sklepem) oraz określa zasady i warunki świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.

§1

DEFINICJE

 1. Cena – określona kwota wynagrodzeni należnego Sprzedawcy z tytułu zrealizowania Umowy Sprzedaży na rzecz Klienta.

 2. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 3. Dostawa – czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

 4. Dostawca – firma świadcząca profesjonalne usługi transportowe towarów handlowych, z którymi współpracuje Sprzedawca w zakresie realizowania Dostawy Towarów.

 5. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie, wykorzystywanych celem zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie.

 6. Klient – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, na rzecz których zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którymi może być zawarta Umowa sprzedaży.

 7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 8. Konto Klienta – indywidulany dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz bezpośrednio przez Sprzedawcę w Sklepie, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.

 9. Login – indywidulane oznaczenie Klienta, ustalone prze niego, składające się z ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wymagane wraz z Hasłem podczas rejestracji Konta w Sklepie. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

 10. Newsletter – usługa dostarczania przez Sprzedawcę Klientowi informacji handlowej dotyczącej usługi lub towarów Sprzedawcy.

 11. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą i/lub zawodową.

 12. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pomocą Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 13. Rejestracja – czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie. Rejestracja nie jest wymagana do zakupu Towarów przez Klienta. Rejestracja jest natomiast wymagana do korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu.

 14. Sprzedawca – Quatro Consulting Gabriel Kobierski, z siedzibą przy ul. Długiej 4A/46, w Poznaniu (61-848), NIP: 6692383396, REGON: 320400186, (zwanym dalej „Shoefresh Polska”), za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.shoefresh.pl, (zwanym dalej „Sklepem”).

 15. Sklep – strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi sklep internetowy, działający w domenie internetowej shoefresh.pl.

 16. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

 17. Umowa sprzedaży – umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klienta towarów za zapłatą Ceny.

 18. Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy Sprzedaży, określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu – Wymagania Techniczne korzystania ze Sklepu.

 19. Zamówienie – formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający zakres Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczonych w Sklepie (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w Sklepie w celu prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 2. Sklep jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

§3

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG

 1. Sprzedawca świadczy bezpłatnie za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące usługi na rzecz Klientów:

 1. Przesyłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail i/lub nr telefonu Newslettera na zasadach opisanych w §4 (Usługa Newslettera),

 2. Umożliwienie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży.

 1. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia ww. usług w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

 2. Warunkiem korzystania z usług wskazanych powyżej jest spełnienie przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych Wymagań Technicznych.

 3. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży, Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. Podawania w Zamówieniu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta,

 2. Niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych w przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania,

 3. Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu,

 4. Terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez klienta i Sprzedawcę kosztów.

 1. Klient zobowiązany jest również do:

 1. Niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste,

 2. Niepodejmowaniu działań takich jak:

 • Rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczanie treści nieprawdziwych),

 • Podejmowaniu czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów,

 • Modyfikowanie w sposób nieuprawniony treści dostarczonych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów,

 • Nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub zasadami współżycia społecznego.

§4

USŁUGA NEWSLETTERA

 1. Aby rozpocząć korzystanie z dostarczenia przez Sprzedawcę Usługi Newslettera, Klient w procesie zawieranej ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, ma prawo udzielić Sprzedawcy odpowiedniej zgody.

 2. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą wyrażenia przez użytkownika woli otrzymania Newslettera.

 3. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez zgłoszenie takiego żądania do Sprzedawcy na adres email kontakt@shoefresh.pl, na który wysyłany jest Newsletter.

§5

KORZYSTANIE ZE SKLEPU

 1. Kontakt z obsługą sklepu jest możliwy pod numerem telefonu +48 662 054 540i pod adresem email kontakt@shoefresh.pl .

 2. Wszystkie dane kontaktowe do Sklepu znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.shoefresh.pl/kontakt.

 3. Kontakt ze Sklepem odbywać się może wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

 4. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie oraz w celu korzystania z usług dostępnych w Sklepie:

 1. Koniecznie jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej lub numeru telefonu,

 2. Nie jest konieczne posiadanie Konta Klienta.

 1. Kolory przedstawione na zdjęciu produktu w Sklepie mogą się różnić od rzeczywistego stanu produktu otrzymanego prze Klienta, w zależności od rodzaju i charakterystyki sprzętu, z którego Klient korzysta do wyświetlania Sklepu, zatem różnice w kolorach nie mogą być podstawą do reklamacji.

§6

REJESTRACJA

 1. W celu utworzenie Konta Klienta, Klient zobowiązany jest dokonać Rejestracji.

 2. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiednie funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:

 1. Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyb że pole jest oznaczone jako opcjonalne,

 2. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego,

 3. Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego.

 4. Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Sprzedawcę, usługi prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację oraz założenie Konta Klienta,

 5. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem, przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usuwania.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:

 1. Przyjęciem do wiadomości i akceptację przez Klienta postanowień Regulaminu.

 2. Upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzeni Konta Klienta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.

 1. W trakcie Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta a także znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:

 1. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie odwołana,

 2. Klientowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych.

 3. Powierzenie Sprzedawcy danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy lub reklamodawców współpracujących ze Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym.

 1. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie droga elektroniczną na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, Klient natomiast uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

 2. Klient jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieprzekazywania osobom trzecim Hasła. W przypadku ujawnienia Hasła i Loginu podmiotom trzecim, Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.

§7

ZAMÓWIENIA, PŁATNOŚĆ I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty Sprzedawcy, w rozumienie Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży Towarów.

 2. Klient może składać zamówienie w Sklepie przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Sklepu.

 3. Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie.

 4. Klient kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia „Dodaj do koszyka” przy danym Towarze znajdującym się w Sklepie. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „Koszyku” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówieni do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu Dostawy.

 5. Klient ma możliwość złożeni zamówieni w Sklepie przez telefon wykorzystując do tego numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę w Sklepie. Klient składa zamówienie przez telefon podając Sprzedawcy nazwę Towaru znajdujących się w Sklepie oraz jego ilość. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia Klient określa sposób Dostawy oraz formę płatności. Każdorazowo podczas składania przez Klienta zamówienia przez telefon Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy. W celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, Klient zobowiązany jest również do podania aktywnego adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu kontaktowego.

 6. Złożenie zamówienia przez Klienta Sprzedawcy stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

 7. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty.

 8. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w Sklepie zamówionego przez Klienta Towaru.

 9. W przypadku braku w Sklepie zamówionego Towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klient droga elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.

 10. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

 1. Anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia),

 2. Anulowanie zamówieni w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa),

 3. Podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa. Wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach.

 1. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności Towaru, Klient otrzymuje od Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu przez niego zamówienia do realizacji.

 2. Ceny w sklepie zamieszczone przy danym Towarze:

 1. Stanowią ceny brutto (z podatkiem VATO i określone są w złotych polskich.

 2. Nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy.

 3. Nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.

 1. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena zawarta w Sklepie w momencie składania zamówienia przez Klienta.

 2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „Koszyku” po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.

 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

 1. Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 66 1050 1520 1000 0092 2359 1802 prowadzony w ING Banku Śląskim S.A. W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie, zaś wysyłka dokonana po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 2. Gotówką przy odbiorze osobistym – płatność do rąk Sprzedawcy. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie, zaś Towar wydany zostaje do rąk własnych Klienta.

 3. Gotówką za pobraniem – płatność u Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie.

 4. Poprzez przenośny terminal płatniczy Elavon. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie, zaś Towar wydany zostaje do rąk własnych Klienta.

 5. Przelew bankowy poprzez poniżej podane zewnętrzne systemy płatności. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności od poniższych operatorów płatności elektronicznych:

 • Przelewy24, obsługiwane przez firmę DialCom24 Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Kanclerskiej 15 w Poznaniu (60-327)

 • PayU, obsługiwane przez firmę PayU S.A. z siedziba przy ul. Grunwaldzkiej 182 w Poznaniu (60-166)

 • TPAY, obsługiwane przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą przy ul. Św. Marcin 73/6 w Poznaniu (61-808)

 1. Klient nie ma możliwości zdalnej zapłaty za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.

 2. Klient ma możliwość częściowej zapłaty za zamówienia w gotówce i poprzez terminal płatniczy.

 1. W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia, jeżeli zapłata został dokonana przez klienta z góry, zwrot odpowiedniej kwoty przez Sprzedawcę nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dokonania modyfikacji przez Klienta. Zasady zwrotu należności Klientom określono w §8 i §9 poniżej.

 2. Sprzedawca może zamieścić w Sklepie informację o liczbie orientacyjnych Dni Roboczych, potrzebnych do realizacji zamówienia.

 3. Zamówione Towary są dostarczone do klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazanym w formularzu zamówienia.

 4. Koszty, czas dostawy Towarów i jej warunki a także sposoby wysyłki Towarów na wskazany przez Klienta adres znajdują się w Sklepie, pod adresem internetowym www.shoefresh.pl/Dostawa

 5. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

 6. Klient powinien zweryfikować doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju w obecności pracownika Dostawcy.

 7. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

 8. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru w Poznaniu po ówczesnym kontakcie telefonicznym i domówieniem miejsca i czasu odbioru ze Sprzedawcą.

 9. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę obejmującą dostarczane Towary, będące dowodem zakupu.

 10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania Towaru zamówionego do Sklepu przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z klientem termin i koszt Dostawy.

 11. Dane dotyczące transakcji np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, data ważności, numer CVV (trzycyfrowy kod na odwrocie Twojej karty kredytowej) są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.

§8

REKALMACJE I GWARANCJA

 1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 1 roku od dnia Zakupu. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z, jeśli to możliwe dowodem zakupu lub jego kserem, zdjęciem. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres: Quatro Consulting Gabriel Kobierski ul. Długa 4A/46, Poznań (61-848).

 4. Sprzedawca nie zwraca Klientowi kosztów przesyłki.

 5. W przypadku rozstrzygnięcia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy, jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni. W przypadku odstąpienie od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.

 6. Towary sprzedawana przez Sprzedawcę są objęte gwarancją udzieloną przez Sprzedawcę.

 7. Klient może reklamować produkt posiadający wady:

 1. Korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W takich okolicznościach Klient zobowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamacją. Klient według swojego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do Sprzedawcy.

 2. Korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.

 1. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być zgłoszona w formie elektronicznej lub pisemnej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć swoje dane kontaktowe oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczeni na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenie przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży musi zawierać: adres i dane kontaktowe Konsumenta, paragon lub dowód sprzedaży, adres punktu lub przedsiębiorcy, od którego Towar został nabyty.

 2. Towary, które mogą zostać zwrócone to wszystkie prezentowane w sklepie, oprócz tych wykonanych na życzenie Klienta przez Sprzedawcę. Za Towary wykonane przez Sprzedawcę na zamówienie Klienta uważa się takie, które nie występowały w ofercie Sklepu w momencie zamówienia lecz powstały z materiałów (np. zdjęć, szkiców) wysłanych Sprzedawcy w celu wykonania indywidualnego Towaru.

 3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą.

 4. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni.

 5. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Towar zwracany musi być kompletny, zawierać wszystkie elementy urządzeni oraz opakowania, które były dostarczone przez Sprzedającego.

 6. Zwrotu można dokonać na adres:

Quatro Consulting Gabriel Kobierski

Ul. Długa 4A/46

61-848 Poznań

Polska

§10

ZWROT NALEŻNOŚCI

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu należności Klientom w ciągu 14 (czternastu) dni w przypadku:

 1. Rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia cześć ceny)’

 2. Odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem zgodnie z §9 Regulaminu,

 3. Obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku uznania reklamacji zgodnie z §8 Regulaminu,

 1. Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sprzedawcy:

 1. W przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego,

 2. W przypadku zapłaty „za pobraniem” lub przy :odbiorze osobistym”. Sprzedawca dokonuje zwrotu na rachunek Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego,

 3. W przypadku zapłaty „ z góry” z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznych PayU, Przelewy 24, TPAY Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta, po uprzednim wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskany ww. danych Klienta.

§11

USŁUGI NIEODPŁATNE

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

 1. Prowadzeni Konta Klienta,

 2. Wysłanie zapytania o Towar do Sprzedawcy.

 1. Usługi wskazane w §11 ust. 1 powyżej świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 2. Sprzedawca zastrzega Sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielenia dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dal zmiany Regulaminu.

 3. Usługa prowadzeni Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w §6 Regulaminu.

 4. Usługa wysłania zapytania o Towar do Sprzedawcy, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego w Sklepie wiadomości do Sprzedawcy.

 5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Wysyłania zapytania o Towar do Sprzedawcy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu Wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

 6. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 (czternastu) dni od zgłoszenia żądania.

 7. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów. Naruszenie przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także gdy zablokowanie dostępu do Konta i usług nieodpłatnych jest uwzględnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych droga elektroniczna na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 8. Celem rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych, Klient powinien poinformować o takim żądaniu Sprzedawcę.

§12

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z klientami będącymi Przedsiębiorcami ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiści poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych droga elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone droga elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza jak za własne działanie lub zaniechanie.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

 5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§13

DANE OSOBOWE I PLIKI „COOKIES”

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizowania zamówień lub usług świadczonych droga elektroniczną przez Sprzedawcę oraz innych określonych w Regulaminie.

 3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

 4. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwi Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwi złożenie i realizacje zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

 5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

 6. Sprzedawca zapewnia możliwości usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta, Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował należności wobec Sprzedawcy lub naruszył przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczanie ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

 8. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez klientów przepisów prawa.

 9. Sprzedawca za wyraźną zgodą Klienta może przekazać dane osobowe Klienta, w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy sprzedaży firmie PayU S.A. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 182 w Poznaniu (60-166), jeżeli Klient dokonał wyboru płatności poprzez system płatności PayU.

 10. Sprzedawca za wyraźną zgodą Klienta może przekazać dane osobowe Klienta, w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy sprzedaży firmie Przelewy24, obsługiwane przez firmę DialCom24 Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Kanclerskiej 15 w Poznaniu (60-327), jeżeli Klient dokonał wyboru płatności poprzez system płatności Przelewy24.

 11. Sprzedawca za wyraźną zgodą Klienta może przekazać dane osobowe Klienta, w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy sprzedaży firmie TPAY, obsługiwane przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą przy ul. Św. Marcin 73/6 w Poznaniu (61-808), jeżeli Klient dokonał wyboru płatności poprzez system płatności TPAY.

 12. Klient może wyrazić chęć otrzymania drogą elektroniczną ankiety badającej satysfakcję klientów z dokonanych zakupów w Sklepie oraz zgodzić się na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail oraz informacji o dokonanym zakupie, firmie Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182 oraz ich przetwarzanie przez tę firmę. Zgoda na to może być w wyrażona poprzez zaznaczeni właściwej opcji w Sklepie, w jego koszyku zakupowym, w trakcie składania zamówienia.

 13. Klient może wyrazić chęć otrzymania drogą elektroniczną ankiety badającej satysfakcję klientów z dokonanych zakupów w Sklepie oraz zgodzić się na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail oraz informacji o dokonanym zakupie, firmie Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (60-166), ul. Powstańców Śląskich 2-4 oraz ich przetwarzanie przez tę firmę. Zgoda na to może być w wyrażona poprzez zaznaczeni właściwej opcji w Sklepie, w jego koszyku zakupowym, w trakcie składania zamówienia.

 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze Sprzedawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Sklepu i nie zawierają danych osobowych Klientów.

 15. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które zapisywane są podczas korzystania przez Klientów ze Sklepu przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzeni końcowego Klienta.

 16. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzeni końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów a nie w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.

 17. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies” w celu:

 1. Zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów,

 2. Weryfikacji i rozwoju swojej oferty,

 3. Statystycznym.

 1. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie plików „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

§14

ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczeniu usług droga elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania nabytych praw przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług droga elektroniczną poprzez zgłoszenie Sprzedawcy żądania usunięcia Konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług droga elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczeni woli na adres poczty elektronicznej przez podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZMIANA REGULAMINU

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania w Sklepie i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu.

 2. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej Sklepu przez okres co najmniej 7 (siedmiu) kolejnych Dni roboczych, zaś Klienci na rzecz których w szczególności są świadczone usługi drogą elektroniczną zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

 3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 (siedem) Dni roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §14.

 4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

 5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest praw polskie.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.01.2016r.